Studentoppgave i samarbeid med Sirkula IKS


Er du student og engasjert i fagtemaene kjemi, biologi, miljø, avfall og fornybar energi? Trenger du inspirasjon til bachelor- eller masteroppgaven?

 

  • Sirkula gir deg en unik mulighet til relevant arbeidserfaring i samråd med dyktige fagpersoner.
  • Du får et godt innblikk i avfall- og gjenvinningsbransjen, nyttig fagkompetanse, og muligheten til å utfordre egne kunnskaper gjennom selvstendig arbeid.
  • Det er muligheter for å fortsette arbeidet i kombinasjon med internships til sommeren.

 

Om Sirkula

Sirkula IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap eid av Hamar, Løten, Stange og Ringsaker kommune. Selskapet drifter Heggvin avfallsanlegg og deponi, som ligger øst i Hamar kommune. Det nedlagte deponiet for husholdningsavfall skal nå avsluttes endelig, og Sirkula IKS ønsker å se på muligheten for å gjenbruke lettere forurensede masser i overdekningen for avslutning av deponiet.

 

Problemstilling

Kan man utnytte lettere forurensede masser til overdekning for avslutning av avfallsdeponi?

 

Oppgavebeskrivelse

Endelig avslutning av deponi innebærer arrondering av terreng for å oppnå tilstrekkelig fall på deponioverflaten, øke tykkelsen på toppdekke i områder med liten overdekning, vurdere system for å fange opp overflatevann fra deponioverflaten og utvidelse av deponigassanlegget. Det er ikke startet endelig tildekking og etablering av funksjonelt toppdekke på avsluttede deler av deponiet. Store deler av disse områdene fungerer i dag som arealer for de ulike aktivitetene anlegget har.

Deponiet skal avsluttes i henhold til krav som er stilt i tillatelsen fra Fylkesmannen og Reguleringsplanen godkjent av Hamar kommune. Det skal etableres et testområde på deler av deponiet for å overvåke og analysere hvilken påvirkning overdekning med lettere forurensede masser har på miljøet, da spesielt overflatevannet. Oppgaven vil bestå i å etablere et testprogram for pilotprosjektet i samråd med fageksperter, samt gjennomføre testprogrammet. Dette inkluderer feltarbeid, periodisk prøvetaking av overflatevann og sigevann fra området. I tillegg vil det være behov for en sammenstilling og vurdering av resultatene i etterkant. Det skal gjøres en risikovurdering av bruk av lettere forurensede masser i overdekning basert på testresultatene. Rapporten bør komme med en anbefaling i forhold til om lettere forurensede masser kan benyttes som overdekning.

 

Søknadsfrist og kontaktinformasjon

Arbeidet lønnes etter avtale og i kombinasjon med en sommerjobb hos Sirkula sommeren 2019. Søknadsfristen er 15.02.19. Har du spørsmål eller ønsker du å søke på stillingen, ta kontakt med Una Lund, utvikler miljøanlegg i Sirkula. E-post: Una.Lund@sirkula.no