Carla Franziska Hoyer, ROAF


Navn: Carla Franziska Hoyer

Studieretning: Har en bachelor i økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH) og er i dag andreårsstudent på bachelor i plantevitenskap ved NMBU.

Carla Franziska Hoyer hadde sitt REdu-internship hos ROAF. Hun er student på NMBU og har studert biologi og botanikk, samt hatt fag om jord og klimaregulert dyrking (veksthus). Her forteller om hvilke erfaringer hun har gjort seg i sommer.

Jeg ble kjent med REdu på karrieredagene ved NMBU og fant fort ut at jeg var nysgjerrig på avfallsbransjen. Med bakgrunn i økonomi og plantevitenskap var denne bransjen helt ny for meg og internshipet hos ROAF gav definitivt mersmak!

Noe av det første jeg la merke til hos ROAF var det allsidige fagmiljøet – kanskje ikke så rart i denne komplekse bransjen der mange hensyn må tas. I løpet av fem uker har jeg fått et verdifullt innblikk i hvordan samfunnet håndterer avfallsressursene, fra oss hjemme som kildesorterer til ROAF som henter, sorterer og drifter deponier.   

Jeg jobbet i avdelingen for deponi og drift, som har ansvar for å håndtere avfall som ikke kan gjenvinnes eller brennes. En viktig del av arbeidet er miljøovervåkning og hovedoppgaven min var å undersøke hvordan sigevann fra nedlagte deponier påvirker plantelivet. Dette var en spennende og studierelevant oppgave for meg og jeg fikk stor frihet i utformingen av undersøkelsen og hvordan jeg ville jobbe. Arbeidet resulterte i masse ny kunnskap om deponier og hvordan disse påvirker sigevann, jordsmonn og planter. 

Ellers har jeg bistått avdelingen min med miljøovervåkning av sigevann og gass. Spesielt spennende var det å ta vannprøver og analysere disse på ROAFs egen lab. Å lære om drift av deponier har gitt meg en generell forståelse for hvordan grunnen påvirkes av menneskelig aktivitet og hva vi kan gjøre for å redusere påvirkningen på sigevann og jordsmonn.    

Et annet høydepunkt var omvisningen på ESAR, sorteringsanlegget på Skedsmo gjenvinningsstasjon. Her sorteres restavfall i fem ulike typer plast, magnetisk og ikke-magnetisk metall og restpapir ved hjelp av moderne teknologi. Det som gjorde størst inntrykk på meg var likevel avfallsmengdene, som dessverre er enorme. Å se avfallsmengdene og den krevende jobben samfunnet har med å håndtere dem gav meg motivasjon til å produsere mindre avfall selv og jeg vil anbefale alle en tur innom Skedsmo gjenvinningsstasjon neste gang de har åpen dør.

Dessuten vil jeg anbefale alle å søke sommerjobb gjennom REdu, for å få et innblikk i en bransje som står sentralt i overgangen til en mer sirkulær økonomi, og som er så viktig for en bærekraftig fremtid. Nå skal jeg tilbake til skolebenken og gleder meg til fag om planter, avfallsteknologi og fornybar energi!