Charlotte Fagernæs om sitt internship hos Oslo REN


Charlotte har, som to av de andre internene, Stella og Marie, engasjert seg, opplevd og gjort inntrykk på bransjen gjennom sin ide og presentasjon av «Scan’n throw» på konferansen i Kristiansand i juni. Her forteller hun om sitt internship hos Oslo REN.Charlotte2

I sommer har jeg hatt et internship hos Renovasjonsetaten Oslo kommune (REN). Jeg ble ansatt for å starte innhenting av kunnskap og datamateriale som et forarbeid til min masteroppgave. I løpet av sommeren har jeg fått innblikk i RENs fokusområder, og satt meg spesielt godt inn i storsatsingen ”Kildesortering i Oslo kommune (KiO)”. I masteroppgaven min skal jeg følge opp masteroppgaven til en tidligere student ved NMBU: ”Økt materialgjenvinningsgrad i Oslo kommune – betydningen av demografiske og sosialpsykologiske faktorer”. Fokusområdet mitt er å øke materialgjenvinningsgraden i kommunen, ved å gå nærmere inn på de husholdningene i Oslo kommune som er minst gode til å kildesortere i dag.

Arbeidet har først og fremst bestått av å lese artikler, avfallsanalyser og produksjonstall fra REN, som jeg videre har brukt til å sette sammen datasett til senere bruk i masteroppgaven. Jeg har i tillegg vært i møte med flere ansatte i etaten, der mange interessante og opplysende diskusjoner rundt masteroppgaven har oppstått.

I 2009 innførte man Kildesortering i Oslo kommune (KiO), der man tilrettela for kildesortering av plastemballasje og matavfall i husholdningene. Det ble innført i en liten del av kommunen til å begynne med, med en innrullingsplan med mål om kildesortering i alle husholdningene i løpet av 2012. Dette kom samtidig som en storinvestering i to optiske utsorteringsanlegg, et på Haraldrud og et på Klemetsrud. Fra 2012 skulle alle husholdninger sortere plastemballasje i blå poser og matavfall i grønne poser, og disse skulle kastes i samme avfallsbeholder som restavfall. Det ble samtidig satt et mål om 50 % materialgjenvinning i Oslo kommune, som ble forventet nådd etter at KiO hadde vært implementert i 2 år, altså i 2014. Materialgjenvinningsgraden økte gradvis opp til 37 % i 2014, og man så seg nødt til å utsette målet om 50 % materialgjenvinningsgrad til 2018. Graden har derimot stabilisert seg til å ligge på rundt 39 % i 2017, noe som fortsatt er et stykke unna målet.

Kildesortering er en viktig brikke i den sirkulære økonomien, der man ønsker at ressursene kommer tilbake i kretsløp etter endt livsløp for et produkt. Det betyr at man skal ha en vugge-til-vugge holdning, der materialene i et produkt gjenvinnes og brukes på ny i et nytt produkt. Slik sparer man energi og ressurser ved at man slipper å utnytte jomfruelige materialer, som er en energi- og ressurskrevende prosess.  

Inntrykket jeg har fått av avfallsbransjen er at den er veldig kompleks og at den er avhengig av godt samarbeid både innad i bransjen, men også på tvers av etatene og private organisasjoner. Den er i konstant utvikling, der fokuset stadig flytter seg oppover i avfallshierarkiet – hvor den nå i Oslo kommune er på avfallsforebygging, ombruk og materialgjenvinning. Jeg har også fått et innblikk i deres arbeid med gjenbruksstasjoner og minigjenbruksstasjoner, og har i den forbindelse besøkt minigjenbruksstasjonene Colosseum og Romsås, og gjenbruksstasjonene Haraldrud og Smestad. Det var veldig gøy å se at minigjenbruksstasjonene i Oslo kommune kan være en hyggelig møteplass, samtidig som at det fremmer ombruk og materialgjenvinning fra avfallspyramiden. Gjenbruksstasjonene Haraldrud og Smestad er de to største i Oslo, og kan ha over 1000 besøkende i løpet av en dag. Det var imponerende å se på dynamikken i disse store anleggene.

Det har vært spennende og lærerikt å få mulighet til å jobbe for Renovasjonsetaten i sommer, og ikke minst få muligheten til å knytte et nettverk i bransjen før masteroppgaven er ferdig. Jeg har hatt 6 innholdsrike uker, og gleder meg til å fortsette med masteroppgaven til våren.

-Charlotte Fagernæs