Sarah Wenpei Huang om sitt Internship i RfD


Sarah utdanner seg som arealplanlegger men hadde internship i Renvasjonsetaten for drammensregionen (RfD). Les henners erfaringer fra bransjen og og hvordan hun mener disse fagområdene henger sammen her.

IMG_2954Som by- og regionplanleggingsstudent trodde jeg aldri jeg kom til å kapre internship hos et renovasjonsselskap. Studiet mitt er et tverrfaglig masterprogram og omhandler hovedsakelig bærekraftig byutvikling, hvor plan- og bygningsloven fastsetter rammene for prosjektering og planlegging av arealbruk. Renovasjon og avfallsløsninger har dermed stått lite på studieagendaen. Så hva skulle jeg, en snart nyutdannet arealplanlegger, gjøre i avfalls- og gjenvinningsbransjen?

I løpet av de syv ukene hos Renovasjonsselskapet for drammensregionen (RfD) fikk jeg jobbet med spennende oppgaver relatert til studiet. Jeg fikk også gleden av å møte og samarbeide med hyggelige og dyktige kollegaer. RfD er et interkommunalt selskap med ansvar for husholdningsavfall hos eierkommunene Drammen, Lier, Hurum, Nedre Eiker, Modum, Øvre Eiker, Sande, Svelvik og Røyken.

 

Mitt bidrag var en rapport med anbefalinger om RfD bør involvere seg i plan- og byggesaker på en bedre måte, og i tilfelle hvordan. For å komme frem til anbefalingene var det hensiktsmessig å kontakte aktuelle ressurspersoner fra kommuner og sammenlignbare selskap. Dette for å undersøke kommunenes arbeid med renovasjon, selskapenes arbeid med plansaker og eventuelle forbedringer på disse områdene. Det ble utarbeidet spørreundersøkelser tilpasset arealplanleggere og saksbehandlere rundt omkring i landet.

Samtidig ble ulike dokumenter og planer gjennomgått for å få bedre forståelse av plansystemet, samt renovasjon i dagens arealplanlegging. Muligheten til å skrive høringsuttalelser ga meg også innblikk i renovasjonsselskapets arbeid med plansaker. RfD innehar posisjonen som en viktig samfunnsaktør i kommunenes planprosesser. Ved planutarbeidelse er det viktig for RfD å medvirke, slik at kommuner og utbyggere tar hensyn til renovasjonsløsninger så tidlig som mulig i planprosessen.

Å finne nye smarte, moderne og bærekraftige løsninger på klima- og miljøproblem er essensielt for både avfalls- og gjenvinningsbransjen og planleggingsbransjen. Mye handler om å åpne øynene og se mulighetene som finnes. Ikke før de siste tiårene har avfall fått verdsettelse som en betydningsfull ressurs, hvor gjenbruk og gjenvinning står i hovedfokus. Sirkulær økonomi spiller derfor en større rolle i dagens samfunnsutvikling, herunder også i byutviklingen. Planleggingsbransjen har opp gjennom årene begynt å inkludere moderne renovasjonsløsninger som et av flere viktige tiltak for helhetlig og bærekraftig byplanlegging.

Det som derimot kan forbedres er implementering og bevisstgjøring av renovasjon og avfallsløsninger i overordnede planer (statlige og regionale). Jo raskere renovasjonsføringer implementeres på overordnet nivå, desto raskere prioriteres det på kommunalt plannivå. På denne måten kan renovasjon bli stilt på lik linje med annet kommunalteknisk infrastruktur, som eksempelvis vei, vann og avløp. Funnene fra spørreundersøkelsen støttet opp dette, og viser at samarbeid og kommunikasjon mellom kommuner og renovasjonsselskap må bedres. Ved å være mer proaktiv kan gode resultater realiseres i en ellers tidskrevende og formell prosess. Både avfalls- og gjenvinnings- og planleggingsbransjene trenger nærmere utredninger om forholdet seg i mellom.

Interessen min har absolutt økt etter det lille innblikket jeg fikk av avfalls- og gjenvinningsbransjen. Den omfavner mange ulike fagområder, samfunns- og ressursverdier og utfordringer, akkurat som planleggingsbransjen. Mye kan dermed læres av hverandre og samarbeides om. Det finnes mange forbedringsmomenter, da begge fagområder er i kontinuerlig utvikling. Dette fører til en interessant fortsettelse som er verdt å følge med på.

Erfaringene fra RfD og avfallsbransjen kommer jeg til å ta med videre og dele med andre. Et internship innenfor denne bransjen er svært lærerikt og anbefales på det sterkeste. Videre vil det være naturlig for meg å tenke på renovasjon og avfallsløsninger i arbeid med masteroppgaven til neste vår, og definitiv i fremtidig arbeid som arealplanlegger!

-Sarah Wenpei Huang