Om avfalls- og gjenvinningsbransjen


Fakta

Avfallsbransjen i Norge sørger for innsamling, behandling og gjenvinning av rundt 11-12 millioner tonn avfall, sysselsetter om lag åtte tusen personer og omsetter for over 22 milliarder kroner årlig.

Kommunene har et lovpålagt ansvar for å samle inn og behandle avfallet fra husholdningene. Mange steder ivaretas dette av interkommunale selskaper, som ofte også eier anlegg for mottak og behandling. Avfallet fra industri og annen næringsvirksomhet tas i hovedsak hånd om av private avfallsselskaper.

Over de siste 30 årene har avfall gått fra å være et rent forurensingstema til å representere viktige råvarer, miljøvennlige energi- og varmekilder. Man har gått fra å snakke om resirkulering og utnyttelse av avfallsstoffer til avfallsforebygging, kretsløpfremtidens råvarer samt fra å hente avfall til å levere råvarer og ressurser. Bransjen er dermed en stor bidragsyter til det grønne skiftet og den sirkulære økonomien.

Dagens system for avfallshåndtering har blitt formet gjennom en rekke offentlige utredninger, stortingsmeldinger og politiske strategier. Avfall omtales i dag som en del av løsningen på fremtidens klimautfordringer.

Les mer om bransjen og last ned faktarapporter på Avfall Norges hjemmesider.

Avfallspyramiden

Avfallshierarkiet er et rådende prinsipp for norsk avfallshåndtering. Politikken knyttet til begrepet går ut på behandle avfall så nær toppen av hierarkiet som mulig. Hierarkiet består av følgende punkter:

Pyramide