Hva kan man bruke en REdu-intern til?


Som REdu-partner er det mye fleksibilitet i hvilke type oppgaver en kan tildele studentene. Et summer internship kan knyttes opp mot konkrete prosjekter i bedriften, og eller knyttes opp utredninger i forbindelse med studentens utdanningsløp.

 

Nye perspektiver 

Dersom du ansetter en student, kan du få nye perspektiver på hvordan løse utfordringer i din bedrift. Studentene har gjerne hatt relevante kurs og er ivrig etter å få anvendt denne kunnskapen på reelle problemstillinger. Studenter fra alle fagretninger kan søke seg til  REdu-internships. På denne måten kan bedriftene velge fritt blant studenter med ulik utdanningsbakgrunn etter deres behov. Dersom en ansetter flere interns, kan bedriften dra fordel av samarbeid mellom studenter fra ulike fagretninger. 

 

Forskning og utvikling

Ingrid Flatebø Holsen gjør research på kontoret til Bergen Carbon Solutions

Som student tilhører man en høyskole eller universitet, og har dermed fri tilgang på vitenskapelige artikler. I tillegg til dette har man har lesekondisen i vel behold. Det kan derfor lønne seg å bruke en redu-student i prosjektarbeid. REdu-studenter i Avfall Norge fikk blant annet jobbe på prosjektet “Clean Ocean through Clean Communities”, hvor de fikk utarbeide baselines for aktuelle landområder hvor prosjektet har som intensjon å bli igangsatt.

Gjennom avdelingen for forskning og utvikling hos BIR har Ingrid Flatebø Holsen hatt sommerjobb i oppstartsbedriften Bergen Carbon Solutions, hvor BIR er medeier. Som REdu student har hun fått delta i et prosjekt for optimalisering av prototypen for å lage karbon nanofibre fra CO2. Hun har blant annet kommet med nye idéer til materialer og oppsett som kan fungere bra i prosessen og fått muligheten til å teste disse ut på labskala. Noen av idéene vil bedriften gå videre med for å teste i prototypen sin. Som student har man ofte kunnskapen fra fagene på universitet friskt i minne og er godt oppdatert på det nyeste innen sitt fagområde. Dette, kombinert med det å komme utenfra og ikke være inne i et «mønster», er en stor fordel for arbeid innen forskning og utvikling, og fører ofte til at studenten har et litt annet perspektiv og kreative løsninger på utfordringer en bedrift møter.

 

Feltarbeid

Mange av REdu -studentene er positive til å delta på feltarbeid og å få praktiske erfaringer fra bransjen. I sommer fikk studenter fra Avfall Norge og Hold Norge Rent muligheten til å dra på feltarbeid under Trænafestivalen. Her fikk de blant annet følge organisasjonen “In The Boat” sitt arbeid mot marin forsøpling langs norskekysten. Studentene fra Hold Norge Rent fikk i oppdrag å gjennomføre en EPS-kartlegging av det som ble samlet inn fra områdene rundt og på Træna. I tillegg til dette drev de også med holdningsarbeid for å nå ut til festivaldeltakerne, som kan knyttes opp mot hva Hold Norge Rent aktivt jobber med. 

 

Konsulentarbeid

Ingrid Staveland Reppe på befaring hos Den Magiske Fabrikken i forbindelse med prosjekt for RiG

Innenfor avfallsbransjen finnes det et bredt spekter av jobber, blant annet innen konsulentvirksomhet. Ingrid er student ved NMBU, og fikk tilbud om Summer Internship i det nyoppstartede konsulentselskapet Norwaste AS som ble stiftet i vår.

Ingrid Staveland Reppe har jobbet med flere av prosjektene som Norwaste har pågående for tiden. Blant annet har hun jobbet med et prosjekt på oppdrag av Renovasjon i Grenland. Oppgaven omhandler kartlegging av nedbrytbare alternativer til plastposene som brukes til innsamling av matavfall. Ingrid har tatt flere fag på NMBU som er relevante for å forstå og løse denne problemstillingen på en god måte. En annen oppgave hun har jobbet med er kartlegging av deponier for farlig avfall, på vegne av ekspertutvalget for farlig avfall som ble nedsatt av regjeringen tidligere i år. Det er med andre ord svært varierte arbeidsoppgaver å ta tak i. 

Som student er man alltid sulten på ny kunnskap, og man tar gjerne utfordringer på strak arm. De fleste studenter er også over gjennomsnittet digitalt anlagt, og liker å jobbe med sosiale medier og oppdatering av hjemmesider. 

 

Økende interesse 

Etter REdus oppstart i 2016 har en sett en 500% økning i interessen for fagene som NTNU og NMBU tilbyr i samarbeid med REdu. I år hadde REdu-programmet 103 søkere, og 27 interns er nå utplassert i ulike bedrifter i bransjen. Dette er en økning på 9 studenter fra året før. En har også sett en økende interesse på bedriftssiden. I år har programmet 12 samarbeidspartnere, en økning på 4 fra året før. Vi ønsker imidlertid  mange flere partnere på laget i årene som kommer.

Sjansene er store for at studenter som har gjort seg positive erfaringer gjennom summer internship, ønsker å rette utdanningen mot avfall- og gjenvinningsbransjen. Dette kan også gi positive utslag for bedriften senere, dersom det er et gjensidig ønske om å komme tilbake.  

 

Bli REdu-partner i dag!

REdu- interns kan brukes til en rekke oppgaver. Feltarbeid og FOU-oppgaver er bare noen eksempler. De arbeider selvstendig noe som kan bidra til å effektivisere eksisterende arbeidsprosesser. Ansetter du flere, kan du dra fordel av samarbeid mellom studenter fra ulike fagretninger. Det å få nye perspektiver på hvordan oppgaver løses i bedriften kan være svært verdifullt og bidra til et kompetanseløft i bransjen. Bli med som REdu-partner i dag for å få tilført kompetanse og nye ideer, og bidra til at studentene får et innblikk i bransjen.