Dine utdanningsmuligheter


REdu samarbeider allerede med to av Norges største universiteter, NMBU og NTNU. Her finner dere informasjon om universitetene, fagtilbud, masteroppgaver fra universitetene og bransjen, samt lenker til tidligere masteroppgaver for inspirasjon.


NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitetNMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), tidligere Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges Veterinærhøgskole (NVH), er Norges sentrale og ledende forsknings- og lærested for bioproduksjon, miljø og landskap. Universitetet har flere forskningsinstitutter og -miljøer innen landskap, jord-, skog- og hagebruk, husdyr, naturforvaltning, utviklingsstudier, økonomi og teknologiske disipliner. NMBU har 5 200 studenter og 1 700 ansatte. Universitetet har to campus, et på Ås og et på Adamstuen, frem til samlokalisering på Ås i 2019. NMBU tilbyr 64 studieprogrammer, inkludert bachelor- og masterprogrammer innen fornybar energi, energi- og miljøfysikk og samfunnsøkonomi. Universitetet tilbyr også sivilingeniørutdanning med flere mulige spesialiseringer, inkludert industriell økonomi og miljøfysikk og fornybar energi.


Hvorfor samarbeider NMBU med REdu?

– Det er veldig flott at NMBU og bransjen har sammenfallende interesser. Et godt samarbeid med næringslivet er veldig viktig for oss, sier Sjur Baardsen, instituttleder ved Institutt for Naturforvaltning (INA) ved NMBU. Det å ha en sirkulær økonomi og å se på avfall som en ressurs vil bare bli viktigere fremover. Vi trenger en økonomi som går bort fra å være basert på olje- og gass til å være basert på fornybare ressurser, og da spesielt bioressurser, kommenterer han.  Som et universitet med utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå er det naturlig at NMBU kan tilby faglig spesialisering innen avfallsrelaterte tema.

 

NMBU tilbyr følgende fag innen avfall- og gjenvinning:

FORN220 – Livsløpsvurdering – miljøeffekter av energisystemer – 10 sp. Vår

FORN350 – Ressurser i kretsløp – bærekraftig forvaltning av avfallsressurser – 5 sp. Høst

THT291 – Avfallsteknologi – 10 sp. Vår

THT320 – Miljøanalyser – 5 sp. Høst

Kontakt NMBU : Studieveileder Brage Monsen: brage.monsen@nmbu.no

 

NTNU – Norges teknisk- naturvitenskapelige universitetNTNU_hovedbygget

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er Norges største universitet med om lag 39 000 studenter og er Norges ledende universitet på teknologiutdanningen. Universitetet består fra og med 2016 av 11 fakulteter og 8 avdelinger fordelt på campuser i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. NTNU har etter fusjonen det bredeste studietilbudet både innenfor teknologiske og kunstnerisk-estetiske fag. Universitetet er Norges største aktør i Horisont 2020 med deltakelse i 38 prosjekter og har i perioden mellom 2014 og 2023 valgt 4 tematiske satsningsområder på bakgrunn av deres samfunnsrelevans, faglig kvalitet og potensiale for tverrfag forskning. Bland disse er NTNU Bærekraft som har mål om å bidra med forskningsbasert kunnskap til strategiske beslutningsprosesser innen politikk, næringsliv og samfunnsliv.

 

Hvorfor samarbeider NTNU med REdu?
Avfalls- og gjenvinningsbransjen har vært gjennom store endringer de siste 20 årene, med kraftig omlegging til kretsløpstenkning og introduksjon av ny og avansert teknologi, men parallelt med dette har jo avfallsmengdene bare fortsatt å øke. NTNU tror at behovet for forbedringer bare vil øke fremover, fordi Norge (som andre land) må utvikle stadig nye løsninger for mer effektiv ressursutnyttelse, høyere materialgjenvinning, lavere miljøbelastning og høyere verdiskaping. Hovedutfordringen vil bli en industriell tankegang i verdikjeder basert på avfallsråstoff, med fokus på kvalitet i hele verdikjeden og robuste avsetninger for sekundært råstoff fra avfall, samt forebygging av avfall. Dette er komplekse utfordringer som krever kompetanse fra en rekke ulike fagfelt, og som landets største universitet ser NTNU mange muligheter for å kunne bidra både innen forskning og utdanning.

 

NTNU tilbyr følgende fag innen avfall- og gjenvinning:

TEP4222 – Kryssløpsanalyse, handel og miljø – 7,5 sp. Vår

TEP4223 – Livssyklusanalyse – 7,5 sp. Høst

TEP4285 – Materialstrømanalyse – 7,5 sp. Høst

TEP4295 – Miljøanalyse og industriell økologi – 7,5 sp. Vår

TEP4310 – Avfallsteknologi og ressursgjenvinning – 7,5 sp. Høst

 

NTNU Ålesund
NTNU i Ålesund starter høsten 2016 som de eneste i Norge en treårig Bachelorutdanning innen Vann- og miljøteknikk. Studiet har god faglig bredde innen vann-, avløps- og avfallsteknologi og vil kvalifisere til opptak på masterutdanning både i Norge og utlandet. Mer informasjon om studiet her.

NTNU i Ålesund ønsker å ha en tett dialog og et godt samarbeid med aktører i avfall- og gjenvinningsbransjen. Avfall Norge og REdu er sentrale her, og det er både nødvendig og ønskelig for NTNU i Ålesund å bruke dette i undervisningen slik at studentene har godt grunnlag i faget for videre arbeid etter endte studier.

561VM – Vann- og miljøteknologi – 3 årig bachelor 180 sp – Høst

Kontakt: Professor Razak Seidu, rase@ntnu.no / t 70161507 – Universitetslektor Kristian Fjørtoft, kristian.fjortoft@ntnu.no t 70161347 – Universitetslektor Elin Nerem elin.nerem@ntnu.no t 70161503

 

Masteroppgaver

Foreslåtte fra NMBU:

  • Bærekraftig forvaltning av avfallsressurser – masteroppgaver for kommuner og avfallsselskaper i Norge. Veileder: Ole Jørgen Hanssen.

Foreslåtte fra bransjen:

Fra RfD (Renovasjonsselskapet i Drammensregionen)

  • Hvilken samfunnsøkonomisk effekt har nye gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen?
  • Er det sammenheng mellom brukervennlighet, sorteringsgrad og samfunnsøkonomi?
  • Kildesortering og sirkulærøkonomi
  • Utvikling og resultater av plukkanalyseprogram basert på behovsanalyse

For mer info: astrid.ehrlinger@rfd.no

Les mer om RfD.no

 

Tidligere masteroppgaver – til inspirasjon

NMBU:

Aas, Eirik: Chemical work environment when managing and recycling waste electrical and electronic equipment

Dahl, Anders Ingvar Gire: Innsamling av kasserte mobiltelefoner i kommuner med henteordning for småelektronikkavfall; En kartlegging og evaluering av innsamlingsgrad og klimautslipp. 

Jensen, Marlene Wilhelmine: Evaluering av en kombinert produksjon av bioplast og biogass fra slam sammenlignet med tradisjonell biogassproduksjon

Midthun, Christoffer: Teknologier for sesonglagring av termisk energi. Mulige teknologier for sesonlagring av spillvarme fra avfallsforbrenningsanlegg i Norge. 

Moe, Sigrid Hendriks: En analyse av det norske markedet for avfallsforbrenning 

Shishlakova, Tatiana: Klimanytte av biogassproduksjon fra matavfall og restråstoff. Sammenligningsanalyse for etablering av biogassanlegg basert på matavfall og restråstoff i Arkhangelsk og Tromsø.

Stensgård, Aina Elstad: Optimaliseringsmodell og klimaregnskap for avfallshåndtering. – En modell analyse og optimalisering av avfallshåndtering, eksemplifisert med husholdningsavfall i Østfold.

Walther-Zhang, Yun: Effekten virkemidler har for kildesortering av småelektronisk avfall : en kvantitativ undersøkelse 

Wettre, Petter Brøndbo: Klima- og miljønytte av biogass fra organisk avfall. En dokumentasjon og sammenligning av MBT-teknologi med andre prosesser for biogass. 

Wik, Svetlana: Holdninger til fornybar energi fra avfall hos beboere i Oslo og Bærum.

NTNU:

Danielsson, Stefan Emil: LCA of biogas/biofuel production from organic waste substrates under Danish and Polish conditions

Solberg, Fredrik Eikum: Resource efficiency and life cycle environmental impacts of biogas production from sewage sludge and organic substrates in Bergen

Hegg, Mariann: Resource efficiency and life cycle environmental impacts of biogas production at Greve Biogass

Saxegård, Simon Alexander: Life cycle assessment of biogas production from organic waste sources in a Norwegian context

Seldal, Tiril Jeanette: Life Cycle Assessment of Biogas/Biofuel Production from Organic Waste

Andre:

Mæland, Carmen Endresen (Universitetet i Stavanger): Er plast i havet en krise?

Jenssen, Elisabeth Riise (Universitetet i Oslo): Taste or Waste: An Analysis of Barriers to Reducing Household Food Waste among Young Adults in Fredrikstad, Norway