Samarbeidspartnere


klee-941597_1920_RED

Tett samarbeid mellom bransjeorganisasjonen Avfall Norge og medlemmer
REdu er et kompetanseløft for hele bransjen, REdu drives av bransjeorganisasjonen Avfall Norge og finansieres av medlemmene. Under ser du medlemmene som så langt er med på å gjøre REdu til en realitet for deg og bransjen.

Avfall Norge

Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge. Les mer.

Vil du som medlem være med som samarbeidspartner, har spørsmål, gode eksempler og innspill, ta kontakt med:

jens.maage@avfallnorge.no eller
silje.rosenlund@avfallnorge.no.

Tett samarbeid med universitetene og studentorganisasjonene

Prosjektteamet er i tett dialog med studentorganisasjonene på NMBU og NTNU, universitetene som er de første til å bli med på reisen med å sette avfall- og gjenvinning mer på agendaen.For bransjen bidrar REdu blant annet til å spre informasjon om muligheter til studentene, fremmer mer forskning og innovasjon på tvers i bransjen, og synliggjøre medlemmers lokale initiativ og gode eksempler.

nmbu_logo_rgb ntnu-logo-web

 

Les mer om NMBU

Les mer om NTNU


REdu-partnere

 

SHMIL logo

Søndre Helgeland Miljøverk IKS (SHMIL) er et interkommunalt avfallsselskap som ivaretar eierkommunenes forpliktelser innen renovasjon og avfallsbehandling. Selskapet eies av de 11 Helgelandskommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad. Til sammen er det rundt 41 000 innbyggere i disse kommunene. Les mer

 

BIR

BIR AS er Norges største renovasjonsselskap. De er et konsern som både driver med lovpålagte forvaltningsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester; innsamling, gjenvinningsstasjoner, farlig avfall, kundesenter, nedgravde løsninger, bossug, utvikle nye avfallsløsninger, utvikle og drifte nedgravd bossnett i Bergen sentrum, forbrenning, sortering og deponi. Les mer

 

IVAR

IVAR (Interkommunalt vann, avløp og renovasjon) har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. På avfallssiden har de ansvar for håndtering av alt husholdningsavfall som deres medlemskommuner (10 kommuner, 320 000 innbyggere) samler inn.  Les mer.

 

Oslo-kommune-Renovasjonsetaten

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Les mer.

 

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) har omtrent 80 000 husstander og 5000 hytter. Selskapet har ansvar for avfallsordningen i de ni eierkommunene Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. Les mer.

 

Trondheim kommune logo CMYK

Trondheim kommune arbeider for miljømessig riktig, sikker og effektiv avfallshåndtering. Kommunen har ansvaret for renovasjon av boliger, hytter, kommunale virksomheter og avfall fra offentlig rom. I tillegg stiller vi krav til håndtering av næringsavfall i forbindelse med reguleringsplaner.
Vi ønsker mest mulig nedgravde avfallsløsninger i byen og per i dag brukes nedgravde containere, mobile og stasjonære avfallssuganlegg. Trondheim Renholdsverk AS, som er et heleid kommunalt selskap, drifter anleggene og er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall.

Les mer

 

Asker kommune

Asker Kommune har ansvaret for husholdningsrenovasjon i Asker samt for en del næringskunder (hovedsakelig skoler, barnehager og andre offentlige instanser). Les mer

 

tafjord_sta-èende_logo_cmyk

Tafjord Kraftvarme AS mottar årlig 95 000 tonn restavfall fra kommunene på Nordvestlandet ved energigjenvinningsanlegget i Ålesund og omdanner dette til energi i form av fjernvarme og strøm. Dette gir 120 GWh til fjernvarmenettet i Ålesund og Spjelkavik. I tillegg blir det årlig produsert 30 GWh strøm. De engasjerer seg også i FOU-arbeid mot forskningsmiljø. Les mer

remiks

Remiks formål er å være totalleverandør av avfallstjenester både for husholdningene og næringslivet. Selskapet skal ivareta de lovpålagte tjenestene innenfor renovasjon i Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Selskapet skal være et kunnskaps- og innovasjonssenter, og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall og miljø. Oppgavene skal utføres på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte. Les mer.

 

Avfall Sør

Avfall Sør er et interkommunalt renovasjonsselskap eid av kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. Vi tilbyr miljøriktige og kostnadseffektive avfallsløsninger til privatmarkedet og næringslivet, med størst mulig vekt på gjenvinning. Les mer.

 

Vesar

Vesar er kommunenes forlengede arm innen renovasjonsområdet. Det er kommunene som bestemmer hva Vesar skal utføre. Kommunene bestemmer også størrelsen på renovasjonsgebyret, og det er kommunene som vedtar forskriften (reglene) Vesar skal arbeide etter. Les mer.

 

Roaf

Romerike Avfallsforedling IKS er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Rømskog. Vi er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall i disse kommunene og betjener 190 000 innbyggere. Vi driver også Bøler avfallsdeponi og åtte gjenvinningsstasjoner, samt ordning for innsamling av farlig avfall. Vi har over 80 ansatte og en omsetning på vel 200 millioner.  Les mer

 

baerum-kommune

Bærum Kommune har ansvar for innsamling av husholdningsavfall, videre distribusjon og sørge for at avfallet blir til nye produkter. I kommunen er det også tilrettelagt for bygge nedgravde løsninger og for å drive med hjemmekompostring. De drifter også et avfallsug på Fornebu. Les mer

 

Lindum logo

Lindum jobber målrettet mot å hele tiden utvikle de beste behandlingsløsningene for avfall og har et stort fokus på å utnytte alle ressursene i avfallet. Lindumkonsernet har virksomhet over store deler av Østlandsområdet rundt Oslofjorden og deler av Vestlandet og Sørlandet. Lindum har siden etableringen av selskapet i 1998 fokusert på å øke kompetansenivået i konsernet gjennom rekruttering og videreutdanning, og er i dag en bedrift med høyt kunnskapsnivå. Les mer

 

ragn-sells-logo-rgb

Ragn‐Sells er en 100% familieeid gjenvinningsentreprenør etablert i Norge, Sverige, Danmark, Estland og Polen. Vår kjernevirksomhet er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private. Av dette avfallet produserer vi sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet. Les mer

 

Sirkula IKS tar hånd om avfallet til de private husholdningene i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune, og tilbyr deponitjenester til næringslivet i regionen. Selskapet bidrar til å ivareta jordens ressurser for framtida, og sørger for at miljøgifter tas forsvarlig hånd om. Les mer