Master- og bacheloroppgaver


Masteroppgaver

NMBU

Aas, Eirik: Chemical work environment when managing and recycling waste electrical and electronic equipment

Dahl, Anders Ingvar Gire: Innsamling av kasserte mobiltelefoner i kommuner med henteordning for småelektronikkavfall; En kartlegging og evaluering av innsamlingsgrad og klimautslipp. 

Fagernæs, Caja Charlotte: Sortering og materialgjenvinning av plastemballasje og matavfall i Oslo kommune – Hvordan endre holdninger og atferd gjennom tilrettelagte tiltak?

Jensen, Marlene Wilhelmine: Evaluering av en kombinert produksjon av bioplast og biogass fra slam sammenlignet med tradisjonell biogassproduksjon

Midthun, Christoffer: Teknologier for sesonglagring av termisk energi. Mulige teknologier for sesonlagring av spillvarme fra avfallsforbrenningsanlegg i Norge. 

Mikkelborg, Espen Larsen: Økt materialgjenvinning i Oslo kommune – betydningen av sosialdemografiske og sosialpsykologiske faktorer

Moe, Sigrid Hendriks: En analyse av det norske markedet for avfallsforbrenning 

Shishlakova, Tatiana: Klimanytte av biogassproduksjon fra matavfall og restråstoff. Sammenligningsanalyse for etablering av biogassanlegg basert på matavfall og restråstoff i Arkhangelsk og Tromsø.

Stensgård, Aina Elstad: Optimaliseringsmodell og klimaregnskap for avfallshåndtering. – En modell analyse og optimalisering av avfallshåndtering, eksemplifisert med husholdningsavfall i Østfold.

Walther-Zhang, Yun: Effekten virkemidler har for kildesortering av småelektronisk avfall : en kvantitativ undersøkelse 

Wettre, Petter Brøndbo: Klima- og miljønytte av biogass fra organisk avfall. En dokumentasjon og sammenligning av MBT-teknologi med andre prosesser for biogass. 

Wik, Svetlana: Holdninger til fornybar energi fra avfall hos beboere i Oslo og Bærum.

Kjersti Prestrud: Household recycling rates for plastic and wet organic waste in Norwegian municipalities : possible influence by sociodemographic, geographic and waste management properties.

Nuzat Neima Islam: Incentives, barriers and measures for increased recycling among students in student dorms : a behavioral case study on students living in selective SiÅs housings

Stella Wergeland: Economic and environmental impacts of reprocessing household plastic waste at Øra, compared to transport and reprocessing in Germany.

Stella Wergeland: Economic and environmental impacts of reprocessing household plastic waste at Øra, compared to transport and reprocessing in Germany.

Hanna Gjessing: Livsløpsvurdering av tomatproduksjon i Norge : hvordan vil klima- og miljøpåvirkninger endres ved bruk av biogassressurser?

Esther Haugland:  Kjeldesortering av matavfall og plastemballasje : kva påverkar eins haldningar til kjeldesortering?

Tirill Bratt: Miljømessige og økonomiske effekter ved reduksjon av restavfall fra byggeplasser i Oslo-området

Anna Østbye: Plastic waste management in refugee camps : a case study from the Somali region in Ethiopia 

Anne Lovise Rausand Hertzenberg: Økonomisk og miljømessig vurdering av etablerte og planlagte ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall i Norge. 

Tobias Bjerkromp:  Resirkulering og ombruk av vindturbinblader fra norske vindkraftanlegg.

Jonatan Lindaas: Ombruk av elbilbatterier som stasjonære lagringsenheter – en forenklet livsløpsanalyse av et avgrenset livsløp. 

NTNU

Liverød, Tonje 2019: Livsløpsvurdering av insektproduksjon basert på norske ressurser

Revheim, Frida Huglen 2019: Assessment of Operation of Biogas Production Plants in regards to Yield Factor, Energy Efficiency and Environmental Benefit

Sørgard, Kaja Daviknes 2018: Environmental analysis of alternative food waste solutions in the urban waste system of BIR

Sadeleer, Irmeline Eloise Astrid Frøydis 2018: Environmental benefits of household plastic and bioplastic packaging management in the municipality of Trondheim

Schjoldager, Nora Omdal 2017: Analysing the sustainability performance and critical improvement factors of urban municipal waste systems – case study RfD 

Callewaert, Pieter Guido 2017: Analysing the sustainability performance and critical improvement factors of urban municipal waste systems – case study RoAF

Danielsson, Stefan Emil: LCA of biogas/biofuel production from organic waste substrates under Danish and Polish conditions

Solberg, Fredrik Eikum: Resource efficiency and life cycle environmental impacts of biogas production from sewage sludge and organic substrates in Bergen

Hegg, Mariann: Resource efficiency and life cycle environmental impacts of biogas production at Greve Biogass

Saxegård, Simon Alexander: Life cycle assessment of biogas production from organic waste sources in a Norwegian context

Seldal, Tiril Jeanette: Life Cycle Assessment of Biogas/Biofuel Production from Organic Waste

Andre:

Mæland, Carmen Endresen (Universitetet i Stavanger): Er plast i havet en krise?

Jenssen, Elisabeth Riise (Universitetet i Oslo): Taste or Waste: An Analysis of Barriers to Reducing Household Food Waste among Young Adults in Fredrikstad, Norway