Master- og bacheloroppgaver


Fields marked with an * are required

Master / prosjektoppgave?

Ønsker du få en innføring i avfalls- og gjenvinningsbransjen med tanke på å skrive master?
Få tips til spennende problemstillinger som bransjen behøver løse som kan være utgangspunktet for en prosjekt- eller masteroppgave, forskningsprosjekt eller et innovasjons-/gründerprosjekt? 
Ta kontakt via skjemaet under så vil vi i REdu sette deg i kontakt med et av selskapene i bransjen og du vil få tilbud om et uforpliktende introduksjonsmøte.
Vil du ha ideer fra tidligere masteroppgaver? Se tidligere masteroppgaver – til inspirasjon.
Strategiske temaer
Avfalls- og gjenvinningsbransjen har besluttet følgende forskningsområder som prioriteres:
  1. Resirkulerte råstoffer - marked; barrierer og virkemidler, materialteknikk; gjenvinnbarhet, kostnader, LCA/MFA studier - hvilken anvendelse utnytter råstoffene i avfallet best? Er f.eks. gjenvunnet plast bedre totalt sett enn fornybar plast (bioplast)?
  2. Ressurseffektivitet / produktivitet - ressurseffektivitet og kost-nytte i avfallssystemet – metodikk og modeller for analyse; benchmarking, ‘best practice’ og optimering i praksis
  3. Omleggingen til sirkulær økonomi - EUs mål om 65% materialgjenvinning – potensielt viktige produktgrupper, produktdesign og materialkunnskap, herunder avfallsfraksjoner. Lovende teknologier. Organisering, infrastruktur og samspill i verdikjeder basert på resirkulerte (sekundære) råstoff; materialkvalitet i verdikjeder fra avfallsråstoff; kritiske faktorer for verdiskaping i verdikjeder fra avfallsråstoff. Avfalls- og gjenvinningsbransjens rolle i fremtiden (i en sirkulær økonomi).
  4. Rammebetingelser: Flaskehalser og virkemidler, miljøpolitiske tiltak (vurdere styringseffektivitet, samfunnsøkonomisk lønnsomhet osv).

Alle de store fagdisiplinene er relevante i vår bransje:

  • Naturvitenskapelige fag, som studerer naturfenomener (inkludert grunnleggende krefter og biologisk liv)
  • Formelle fag (matematikk, fysikk, kjemi og biologi)
  • Samfunnsfag, som studerer menneskelig atferd og samfunn, herunder humanistiske fagområder. Eksempelvis (ikke uttømmende liste); psykologi, forbrukeratferd, økonomi, politikk, design, arkitektur, IKT/ dataanalyse, offentlig styring, offentlig/privat samarbeid.
  • Applied Sciences, som gjelder eksisterende vitenskapelig kunnskap til å utvikle mer praktiske anvendelser, for eksempel teknologi eller oppfinnelser.