Master- og bacheloroppgaver


Fields marked with an * are required

Master / prosjektoppgave

Ønsker du, eller er nysgjerrig på, å skrive en master innen REdus fagområder? Ønsker du få en innføring i bransjen med tanke på å sjekke ut de mulighetene som finnes for master?

Vi vil gjerne hjelpe med tips til spennende utfordringer og problemstillinger som bransjen behøver løse, og som kan være utgangspunktet for en spennende prosjekt- eller masteroppgave, forskningsprosjekt eller et innovasjons-/gründerprosjekt.

Ta kontakt med REdu-teamet direkte, evt bruk skjemaet under.

Vil du ha ideer fra tidligere masteroppgaver? Se tidligere masteroppgaver – til inspirasjon.

Strategiske temaer

Avfalls- og gjenvinningsbransjen har følgende overordnede temaer /forskningsområder som prioriteres:
  1. Resirkulerte råstoffer - marked; barrierer og virkemidler, materialteknikk; gjenvinnbarhet, kostnader, LCA/MFA studier - hvilken anvendelse utnytter råstoffene i avfallet best? Er f.eks. gjenvunnet plast bedre totalt sett enn fornybar plast (bioplast)?
  2. Ressurseffektivitet / produktivitet - ressurseffektivitet og kost-nytte i avfallssystemet – metodikk og modeller for analyse; benchmarking, ‘best practice’ og optimering i praksis
  3. Omleggingen til sirkulær økonomi - EUs mål om 65% materialgjenvinning – potensielt viktige produktgrupper, produktdesign og materialkunnskap, herunder avfallsfraksjoner. Lovende teknologier. Organisering, infrastruktur og samspill i verdikjeder basert på resirkulerte (sekundære) råstoff; materialkvalitet i verdikjeder fra avfallsråstoff; kritiske faktorer for verdiskaping i verdikjeder fra avfallsråstoff. Avfalls- og gjenvinningsbransjens rolle i fremtiden (i en sirkulær økonomi).
  4. Rammebetingelser: Flaskehalser og virkemidler, miljøpolitiske tiltak (vurdere styringseffektivitet, samfunnsøkonomisk lønnsomhet osv).

De aller fleste fagdisiplinene er relevante i vår bransje:

  • Naturvitenskapelige fag, som studerer naturfenomener (inkludert grunnleggende krefter og biologisk liv)
  • Formelle fag (matematikk, fysikk, kjemi og biologi)
  • IKT, big data, IoT, kybernetikk og robotikk
  • Nanoteknologi og materialkunnskap
  • Samfunnsfag, som studerer menneskelig atferd og samfunn, herunder humanistiske fagområder. Eksempelvis (ikke uttømmende liste); psykologi, forbrukeratferd, økonomi, politikk, design, arkitektur, IKT/ dataanalyse, offentlig styring, offentlig/privat samarbeid.
  • Applied Sciences, som gjelder eksisterende vitenskapelig kunnskap til å utvikle mer praktiske anvendelser, for eksempel teknologi eller oppfinnelser.