Bedrift Vil du bidra til kompetanseløftet?

Bli REdu
partner

REdu er avfalls- og gjenvinningsbransjens kompetanseløft i regi av Avfall Norge. Siden prosjektets start i 2015 har målet vært å styrke fagtilbudet på høyere utdanning, synliggjøre muligheter i bransjen, og satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning. 

Som REdu-partner får du en direkte kobling til en stor andel studenter med mange ulike fagbakgrunner for sommerjobber og masteroppgaver. Du får økt synlighet blant studenter gjennom markedsmateriell, nettverksarrangementer og karrieredager. Og aller viktigst; Du er med på kompetanseløftet i bransjen vår.

Vil du bli med å støtte REdu? Din støtte som partner eller støttespiller er avgjørende for REdus fortsatte suksess.

Våre
Partnere

Trondheim kommune er Norges tredje mest folkerike kommune. Trondheim har i mange år vært en av de mest fremoverlente kommunene når det kommer til klima- og miljøarbeid.

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen. ROAF arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall.

Stena Recycling har et stort nettverk av filialer og totalt finnes det nesten 200 anlegg i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Polen, der avfall fra hele samfunnet foredles til nye råvarer. De samler inn alle slags restmaterialer som oppstår fra både virksomhet og produksjon. Foredler materialene og lar dem leve videre som råvarer til nye produkter eller ny energi.

IVAR har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige vann-, avløps-, og renovasjonstjenester.

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Som konsern har de en ambisjon om å være bransjens beste aktør når det gjelder bærekraft. De siste årene har de tatt en posisjon innen bærekraftig utvikling og fremtidens sirkulærøkonomi.

BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til over 365 200 innbyggere i BIRs syv eierkommuner. De jobber målrettet med å forbedre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Oslo kommune ble i 2019 kåret til europeisk miljøhovedstad som et resultat av et langsiktig arbeid og bred oppslutning om ambisiøse miljø- og klimamål for byen. Det er også Norges mest folkerike kommune.

Franzefoss leverer pukk og gjenvinningstjenester gjennom datterselskapene Franzefoss Pukk AS og Franzefoss Gjenvinning AS. Franzefoss Utvikling AS videreutvikler og forvalter konsernets eiendommer, og Franzefossbyen AS jobber for å utvikle industriområdet på Franzefoss til boliger og næringsformål.

Konsernet sysselsetter ca 450 ansatte fordelt på 35 anlegg i Norge.

Remiks er et avfallsselskap som samler inn, håndterer og behandler avfall i Nord-Norge. Vi tilbyr avfallsløsninger for næringslivet og utfører lovpålagte oppgaver gjennom innsamling av husholdningsavfall i Tromsø og Karlsøy kommune. Vi tar imot og behandler over 30 000 tonn avfall pr. år. Remiks er ansvarlig for innsamling og behandling av avfall fra ca 80 000 innbyggere i Tromsø og Karlsøy, og er samtidig en fullverdig aktør innen tilbud av avfallsløsninger for næringslivet.

Støttespillere

Internships

Som REdu-partner er det mye fleksibilitet i hvilke type oppgaver en kan tildele studentene. Et summer internship kan knyttes opp mot konkrete prosjekter i bedriften, og eller knyttes opp utredninger i forbindelse med studentens utdanningsløp.

Nye perspektiver
Dersom du ansetter en student, kan du få nye perspektiver på hvordan løse utfordringer i din bedrift. Studentene har gjerne hatt relevante kurs og er ivrig etter å få anvendt denne kunnskapen på reelle problemstillinger. Studenter fra alle fagretninger kan søke seg til REdu-internships. På denne måten kan bedriftene velge fritt blant studenter med ulik utdanningsbakgrunn etter deres behov. Dersom en ansetter flere interns, kan bedriften dra fordel av samarbeid mellom studenter fra ulike fagretninger.

Ingrid Flatebø Holsen gjør research på kontoret til Bergen Carbon Solutions

Forskning og utvikling
Som student tilhører man en høyskole eller universitet, og har dermed fri tilgang på vitenskapelige artikler. I tillegg til dette har man har lesekondisen i vel behold. Det kan derfor lønne seg å bruke en redu-student i prosjektarbeid. REdu-studenter i Avfall Norge fikk blant annet jobbe på prosjektet “Clean Ocean through Clean Communities”, hvor de fikk utarbeide baselines for aktuelle landområder hvor prosjektet har som intensjon å bli igangsatt.

Gjennom avdelingen for forskning og utvikling hos BIR har Ingrid Flatebø Holsen hatt sommerjobb i oppstartsbedriften Bergen Carbon Solutions, hvor BIR er medeier. Som REdu student har hun fått delta i et prosjekt for optimalisering av prototypen for å lage karbon nanofibre fra CO2. Hun har blant annet kommet med nye idéer til materialer og oppsett som kan fungere bra i prosessen og fått muligheten til å teste disse ut på labskala. Noen av idéene vil bedriften gå videre med for å teste i prototypen sin. Som student har man ofte kunnskapen fra fagene på universitet friskt i minne og er godt oppdatert på det nyeste innen sitt fagområde. Dette, kombinert med det å komme utenfra og ikke være inne i et «mønster», er en stor fordel for arbeid innen forskning og utvikling, og fører ofte til at studenten har et litt annet perspektiv og kreative løsninger på utfordringer en bedrift møter.

Feltarbeid
Mange av REdu -studentene er positive til å delta på feltarbeid og å få praktiske erfaringer fra bransjen. I sommer fikk studenter fra Avfall Norge og Hold Norge Rent muligheten til å dra på feltarbeid under Trænafestivalen. Her fikk de blant annet følge organisasjonen “In The Boat” sitt arbeid mot marin forsøpling langs norskekysten. Studentene fra Hold Norge Rent fikk i oppdrag å gjennomføre en EPS-kartlegging av det som ble samlet inn fra områdene rundt og på Træna. I tillegg til dette drev de også med holdningsarbeid for å nå ut til festivaldeltakerne, som kan knyttes opp mot hva Hold Norge Rent aktivt jobber med.

Ingrid Staveland Reppe på befaring hos Den Magiske Fabrikken i forbindelse med prosjekt for RiG

Konsulentarbeid
Innenfor avfallsbransjen finnes det et bredt spekter av jobber, blant annet innen konsulentvirksomhet. Ingrid er student ved NMBU, og fikk tilbud om Summer Internship i det nyoppstartede konsulentselskapet Norwaste AS som ble stiftet i vår.

Ingrid Staveland Reppe har jobbet med flere av prosjektene som Norwaste har pågående for tiden. Blant annet har hun jobbet med et prosjekt på oppdrag av Renovasjon i Grenland. Oppgaven omhandler kartlegging av nedbrytbare alternativer til plastposene som brukes til innsamling av matavfall. Ingrid har tatt flere fag på NMBU som er relevante for å forstå og løse denne problemstillingen på en god måte. En annen oppgave hun har jobbet med er kartlegging av deponier for farlig avfall, på vegne av ekspertutvalget for farlig avfall som ble nedsatt av regjeringen tidligere i år. Det er med andre ord svært varierte arbeidsoppgaver å ta tak i.

Som student er man alltid sulten på ny kunnskap, og man tar gjerne utfordringer på strak arm. De fleste studenter er også over gjennomsnittet digitalt anlagt, og liker å jobbe med sosiale medier og oppdatering av hjemmesider.

Master-
samarbeid/
Forsknings-
samarbeid

Har bedriften din store datamengder som burde analyseres eller prosjekter som har blitt liggende i skuffen? Gjennom REdu får bedriften veiledning og bistand for å gjennomføre samarbeid innen masteroppgaver, PHd og prosjektoppgaver. Hittil har REdu-prosjektet resultert i over 70 masteroppgaver og vi bidrar gjerne til flere. Gå til masterbanken for lenker til mange av disse.

AvfallNorge_rgb

Avfall Norge

E-post
post@avfallnorge.no

Adresse
Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo