Bedrift Vil du bidra til kompetanseløftet?

– REdu er et viktig kunnskapsløft for bransjen og vi opplever REdu-programmet som nyttig både for oss som bedrift og for studentene selv.

Anne Hertzenberg, ROAF

 

– Det har vært en udelt positiv opplevelse for organisasjonen å få inn studentene. De har satt søkelys på et emne de selv valgte men også i det daglig har det vært miljøskapende å ha dem tilstede.

Vegard Vedvik Holm, Envac

 

– Vi har god erfaring med REdu-studenter fra tidligere. REdu-studenter gjør det mulig å utføre oppgaver som det er vanskelig å prioritere i hverdagen.

Therese Constant-Stangeland, BIR

 

– Vi ser fordelen for både oss og studentene med REdu, da man på flere områder får mulighet til å drøfte med andre, bygge nettverk og ellers dra nytte av at man er flere og større.

Marte Holmestad, GLØR

Bli REdu-
partner

REdu er avfalls- og gjenvinningsbransjens kompetanseløft, i regi av Avfall Norge. Siden prosjektets start i 2015 har målet vært å styrke fagtilbudet på høyere utdanning, synliggjøre muligheter i bransjen, og satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning. 

Som REdu-partner får du en direkte kobling til en stor andel studenter med mange ulike fagbakgrunner for sommerjobber og masteroppgaver. Du får økt synlighet blant studenter gjennom markedsmateriell, nettverksarrangementer og karrieredager. Og aller viktigst: du er med på kompetanseløftet i bransjen vår!

Vil du bli REdu-partner? Din støtte som partner eller støttespiller er avgjørende for REdus fortsatte suksess.

Våre
Partnere

Trondheim kommune er Norges tredje mest folkerike kommune. Trondheim har i mange år vært en av de mest fremoverlente kommunene når det kommer til klima- og miljøarbeid. Husholdningsavfall i Trondheim håndteres av Trondheim Renholdsverk AS.

BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til over 365 200 innbyggere i BIRs syv eierkommuner. De jobber målrettet med å forbedre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Stena Recycling har et stort nettverk av filialer og totalt finnes det nesten 200 anlegg i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Polen, der avfall fra hele samfunnet foredles til nye råvarer. Stena samler inn alle slags restmaterialer som oppstår fra både virksomhet og produksjon, og foredler materialene og lar dem leve videre som råvarer til nye produkter eller ny energi.

Franzefoss leverer pukk og gjenvinningstjenester gjennom datterselskapene Franzefoss Pukk AS og Franzefoss Gjenvinning AS. Franzefoss Utvikling AS videreutvikler og forvalter konsernets eiendommer, og Franzefossbyen AS jobber for å utvikle industriområdet på Franzefoss til boliger og næringsformål. Konsernet sysselsetter ca 480 ansatte fordelt på 32 anlegg i Norge.

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) sørger for innsamling og gjenvinning av husholdningsavfall i sine fem eierkommuner. RfD bidrar til at eierkommunene når sine miljø- og klimamål, og tilrettelegger for avfallsminimering, bedre kildesortering og økt ombruk blant innbyggerne i Drammensregionen.

Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS) eies av 8 kommuner i nordre del av Nordland og Sør-Troms. Kvalitets- og miljøarbeid skal være en integrert del av virksomheten. HRS sin policy og deres fokus på kvalitet og miljø er nedfelt i deres verdigrunnlag og er av viktig strategisk betydning for selskapet.

Oslo kommune har ambisiøse klimamål, og det er obligatorisk for alle å kildesortere. Det er Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) som har ansvaret for å samle inn og håndtere husholdningsavfall, og  de tømmer 115 000 avfallsbeholdere fra nesten 350 000 husholdninger hver uke.

Romerike Avfallsfordeling IKS (ROAF) arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall fra sine 7 eierkommuner. ROAF arbeider kontinuerlig for at avfall skal få nytt liv gjennom en sirkulær tankegang, og tar hensyn til miljøet i alt de gjør.

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Som konsern har NG en ambisjon om å være bransjens beste aktør når det gjelder bærekraft. De siste årene har de tatt en tydelig posisjon innen bærekraftig utvikling og fremtidens sirkulærøkonomi.

IVAR har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon for sine 12 eierkommuner. IVARs visjon er et samfunn der ingenting går til spille, og de jobber kontinuerlig for å bli bedre til å utnytte de ressursene de mottar og behandler hver dag.

Remiks er ansvarlig for innsamling og behandling av avfall fra ca 80 000 innbyggere i Tromsø og Karlsøy, og er samtidig en fullverdig aktør innen tilbud av avfallsløsninger for næringslivet. Remiks sine verdier er miljøbevisst, pålitelig, nyskapende og tilgjengelig, og disse verdiene er forankret i alt de gjør.

Støttespillere

Internships

Som REdu-partner er det mye fleksibilitet i hvilke type oppgaver en kan tildele studentene. Et summer internship kan knyttes opp mot konkrete prosjekter i bedriften, og eller knyttes opp utredninger i forbindelse med studentens utdanningsløp.

Nye perspektiver
Dersom du ansetter en student, kan du få nye perspektiver på hvordan dere kan løse utfordringer i din bedrift. Studentene har gjerne tatt relevante kurs og er ivrig etter å få anvendt denne kunnskapen på reelle problemstillinger. Studenter fra alle fagretninger kan søke seg til REdu-internships. På denne måten kan bedriftene velge fritt blant studenter med ulik utdanningsbakgrunn etter egne behov. Dersom en ansetter flere interns, kan bedriften dra fordel av samarbeid mellom studenter fra ulike fagretninger.

Ingrid Flatebø Holsen gjør research på kontoret til Bergen Carbon Solutions

Forskning og utvikling
Som student tilhører man en høyskole eller universitet, og har dermed fri tilgang på vitenskapelige artikler. I tillegg har man lesekondisen i behold. Det kan derfor lønne seg å bruke en REdu-intern i prosjektarbeid. REdu-interns i Avfall Norge fikk blant annet jobbe på prosjektet “Clean Ocean through Clean Communities”, hvor de fikk utarbeide baselines for aktuelle landområder hvor prosjektet har som intensjon å bli igangsatt.

Gjennom avdelingen for forskning og utvikling hos BIR har Ingrid Flatebø Holsen hatt sommerjobb i oppstartsbedriften Bergen Carbon Solutions, hvor BIR er medeier. Som REdu-intern har hun fått delta i et prosjekt for optimalisering av prototypen for å lage karbonnanofibre fra CO2. Hun har blant annet kommet med nye idéer til materialer og oppsett som kan fungere bra i prosessen og fått muligheten til å teste disse ut på labskala. Noen av idéene vil bedriften gå videre med for å teste i prototypen sin. Som student har man ofte kunnskapen fra fagene på universitet friskt i minne og er godt oppdatert på det nyeste innen sitt fagområde. Dette, kombinert med det å komme utenfra og ikke være inne i et «mønster», er en stor fordel for arbeid innen forskning og utvikling, og fører ofte til at interns har et litt annet perspektiv og kan komme med kreative løsninger på utfordringer en bedrift møter.

Feltarbeid
Mange av REdu-interns er positive til å delta på feltarbeid og å få praktiske erfaringer fra bransjen. I sommer fikk interns hos Avfall Norge og Hold Norge Rent muligheten til å dra på feltarbeid under Trænafestivalen. Her fikk de blant annet følge organisasjonen “In The Boat” sitt arbeid mot marin forsøpling langs norskekysten. Internsene hos Hold Norge Rent fikk i oppdrag å gjennomføre en EPS-kartlegging av det som ble samlet inn fra områdene rundt og på Træna. I tillegg til dette drev de også med holdningsarbeid for å nå ut til festivaldeltakerne, som kan knyttes opp mot hva Hold Norge Rent aktivt jobber med.

Ingrid Staveland Reppe på befaring hos Den Magiske Fabrikken i forbindelse med prosjekt for RiG

Konsulentarbeid
Innenfor avfallsbransjen finnes det et bredt spekter av jobber, blant annet innen konsulentvirksomhet. Ingrid er student ved NMBU, og fikk tilbud om internship i det nyoppstartede konsulentselskapet Norwaste AS som ble stiftet i vår.

Ingrid Staveland Reppe har jobbet med flere av Norwastes pågående prosjekter. Blant annet har hun jobbet med et prosjekt på oppdrag av Renovasjon i Grenland. Oppgaven omhandler kartlegging av nedbrytbare alternativer til plastposene som brukes til innsamling av matavfall. Ingrid har tatt flere fag på NMBU som er relevante for å forstå og løse denne problemstillingen på en god måte. En annen oppgave hun har jobbet med er kartlegging av deponier for farlig avfall, på vegne av ekspertutvalget for farlig avfall som ble nedsatt av regjeringen tidligere i år. Det er med andre ord svært varierte arbeidsoppgaver å ta tak i.

Som student er man alltid sulten på ny kunnskap, og man tar utfordringer på strak arm. De fleste studenter er også over gjennomsnittet digitalt anlagt, og liker å jobbe med sosiale medier og oppdatering av hjemmesider.

Master-
samarbeid/
Forsknings-
samarbeid

Har bedriften din store datamengder som burde analyseres eller prosjekter som har blitt liggende i skuffen? Gjennom REdu får bedriften veiledning og bistand for å gjennomføre samarbeid innen masteroppgaver, PHd og prosjektoppgaver. Hittil har REdu-prosjektet resultert i over 70 masteroppgaver og vi bidrar gjerne til flere. Gå til masterbanken for lenker til mange av disse.

AvfallNorge_rgb

Avfall Norge

E-post
post@avfallnorge.no

Adresse
Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo